меню
Іздеу
17.04.2024
“Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Өркендеген қоғам”тақырыбында XXIV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі Халықаралық көліктік-гуманитарлық университеті

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР! Халықаралық көліктік –гуманитарлық университеті 2024 жылдың 25-26 сәуір күндері ПОҚ пен студенттерге арналған “Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Өркендеген қоғам.”тақырыбында XXIV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Конференция (секция) жұмысының негізгі бағыттары:

 1. Жаңа экономикалық саясат.Еліміздің транзиттік әлеуметін дамыту және нығайту.
 2. Ұлттық экономика құрылымындағы құрылыс және көлік секторын дамыту. Заң және тәртіп.
 3. Қоғамның әл- ауқатындағы әлеуметтік- гуманитарлық білімнің рөлі. Заң және тәртіп.
 4. Энергия тұтынуды оңтайландыру мен автоматтандырылған ақпараттық жүйені цифрландырудағы жасанды интелектінің болашағы. Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ,орыс, ағылшын. Конференцияға ұсынылатын баяндамалар өзекті ғылыми зерттеулердің нәтижелері мен іс-жүзінде тәжірибелік маңызы бар болуы керек. Ғылыми зерттеу нәтижелерінің өзектілігімен іс-жүзіндегі маңыздылығына назар аударылуы керек. Конференцияға ұсынылатын баяндамаларда ғылыми зерттеу нәтижелерінің өзектілігімен іс-жүзіндегі маңызы бар материалдар қамтылуы қажет. Конференцияға ұсынылатын баяндамаларда ғылыми нәтижелерінің өзекті және іс-жүзінде маңызы бар материалдар қамтылуы тиіс. Конференцияға қатысу түрі – күндізгі, сырттай. Конференция қорытындысы бойынша конференция материалдарының жинағы шығарылады. Баяндамаларды ұсыну және тіркеу мерзімі- 2024 жылдың 24 сәуіріне дейін. Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру комитетінің электронды поштасына- aconference 2016@mail.ru келесі материалдары ұсыну қажет: -Ұсынылған қосымшаға сәйкес өтінім; -Төмендегі талаптарға сәйкес рәсімделген мақала (қоса беріліп отырған файлдың атауын көрсетіңіз: мақала авторының тегі) тіркеу түрі (қатысуға өтінім) ТАӘ, лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы Жұмыс/оқу орнының( толық атауы) Мақала тақырыбы Секция атауы Электронды пошта, ұялы телефоны Мақалаға қойылатын талаптар: Басылымға MS WORD бағдарламасында терілген, көлемі 7 бетке дейін. Мәтін шрифті “Times New Roman” Жиектері: жоғарғы жағы 2 см, төменгі жағы 2 см, сол жағы 3 см, оң жағы 1,5 см, жол аралығы 1 см. Азат жол 1,25 см. Бірінші бетін сол жақ бұрышында тиісінше ӘОЖ, бір жол түсіріп сол жақ бұрышында автордың аты-жөні,лауазымы,ғылыми дәрежесі,атағы,әрі қарай ұйымның атауы, қала аты көрсетіледі. Бір жолдан кейін ортасында әріптері жуан, қарамен бөлініп мақаланың тақырыбы жазылады. Ұйымдастыру комитеті: 8(727) 37 67 478 (ішкі 569) Орындаушы: + 7707 243 1484 Ақаева Мадина Омарбековна.

Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan International University of Transport and Humanities

INFORMATION LETTER

DEAR COLLEAGUES,

on April 25-26, 2024, the International Transport and Humanitarian University is holding the XXIV International scientific and practical conference of teaching staff and students "A Just State. A united nation. A prosperous society." The main directions of the conference (sections):
1 New economic policy. Development and strengthening of the country's transit potential 2 Development of the construction and transport sector in the structure of the national economy

 1. The role of socio-humanitarian knowledge in the well-being of society. Law and order.
 2. Prospects of artificial intelligence in digitalization of automated information systems and optimization of energy consumption The working languages of the conference are Kazakh, Russian, and English. The reports submitted to the conference should contain the results of relevant scientific research or have important practical significance. The form of participation in the conference is full–time / part-time. A collection of conference materials will be published at the end of the conference. The deadline for submitting the report and registration forms is April 24, 2024. To participate in the conference, you must provide the following e-mail to the Organizing Committee of the conference: aconference2016@mail.ru the following materials:

  • application for participation in the attached form;
  • an article designed according to the following requirements (in the title of the attached file, specify: the surname of the author of the article); Registration form (Application for participation) Full name indicating position, academic degree, title Place of work/study The title of the article Name of the section E-mail Mobile phone.

  REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF ARTICLES: Articles of up to 7 pages typed in the MS Word editor are accepted for publication. The font of the text "Times New Roman" 12. Margins: top – 2 cm, bottom – 2 cm, left – 3 cm, right – 1.5 cm. Line spacing is 1. Paragraph (indentation) is 1.25 cm. In the left corner of the first page, respectively, is the UDC, through the line in the left corner are the initials and surname of the author, position / academic degree, then the name of the organization, city. The title of the article is separated by an interval in the center in capital letters with bold highlighting. THE ORGANIZING COMMITTEE 8(727) 3767478 (ext. 569) Tel: +77072431484 Akayeva Madina Omarbekovna


Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Международный транспортно-гуманитарный университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

  25-26 апреля 2024 года Международный транспортно-гуманитарный университет проводит XXIV международную научно-практическую конференцию ППС и студентов «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Основные направления работы конференции (секции):

1 Новая экономическая политика. Развитие и укрепление транзитного потенциала страны

2 Развитие строительного и транспортного сектора в структуре национальной экономики

 3. Роль социально-гуманитарных знаний в благополучии общества. Закон и порядок.

 4. Перспективы искусственного интеллекта в цифровизации автоматизированных информационных систем и оптимизации энергопотребления

    Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский. Доклады, представляемые на конференцию, должны содержать результаты актуальных научных исследований или иметь важное практическое значение. Форма участия в конференции – очная /заочная . По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции.

Срок представления доклада и регистрационных форм до 24 апреля 2024 г. Для участия в конференции необходимо предоставить на электронную почту Оргкомитета конференции: aconference2016@mail.ru следующие материалы:

 • заявку на участие по прилагаемой форме;

  • статью, оформленную согласно нижеприведенным требованиям (в названии прикрепленного файла указать: фамилию автора статьи); Регистрационная форма (Заявка на участие) ФИО с указанием должности, ученой степени, звания Место работы/учебы (полное название) Название статьи Наименование секции E-mail Моб.тел.

  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: К публикации принимаются статьи объемом до 7 страниц, набранных в редакторе MS Word. Шрифт текста «Times New Roman» 12. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Междустрочный интервал – 1. Абзац (отступ) – 1,25 см. В левом углу первой страницы соответственно – УДК, через строку в левом углу - инициалы и фамилия автора, должность/ученая степень далее название организации, город. Через интервал по центру прописными буквами с жирным выделением – название статьи. ОРГКОМИТЕТ 8(727) 3767478 (внутр. 569) Исп. +77072431484 Акаева Мадина Омарбековна